Nuorten rikollisuuden ehkäisy nuorten, ammattilaisten ja kustannusten näkökulmista

Käynnissä

Toteuttajat

Nuorisotutkimusverkosto

Rahoitussumma

150 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2/2018–12/2018

Nuoruus on ihmiselämän rikosaktiivisinta aikaa ja moni syyllistyykin nuoruusiässä lieviin rikoksiin. Nuorisorikollisuus on viime aikoina vähentynyt ja vakava, toistuva rikollisuus on nuorten keskuudessa harvinaista. Vähäinenkin rikollisuus aiheuttaa inhimillistä kärsimystä, pelkoja ja taloudellista vahinkoa. Vakava ja toistuva rikollisuus kasautuu pienelle joukolle nuoria, joiden riski rikolliseen elämäntapaan on erityisen suuri.

Rikoskäyttäytymisen taustalla vaikuttavat usein ryhmäpaineet, heikko koulumenestys, taloudellinen huono-osaisuus ja yliskupuolviset sosiaaliset ongelmat. Onkin tärkeää, että nuorisorikollisuutta ehkäistään ja siihen puututaan laaja-alaisesti ja moniammatillisesti. Tutkimustieto erilaisten ehkäisevien ja korjaavien toimenpiteiden vaikuttavuudesta on kuitenkin vähäistä ja tarve ajantasaiselle tutkimustiedolle nuorten rikollisuuden vähentämiseksi on suuri.

Tässä tutkimushankkeessa tuotetaan tilasto-, asiakirja-, havainto- ja haastatteluaineistoon perustuvaa tutkimustietoa nuorisorikollisuuteen puuttuvien ja sitä ehkäisevien toimenpiteiden vaikuttavuudesta. Tavoitteena on eri lähteisiin perustuvan tiedon tuottaminen ammattilaisten, päätöksentekijöiden, tutkijoiden ja kansalaisten käyttöön. Tietoa tuotetaan paikallisten rikokstentorjuntatoimenpiteiden kustannusvaikuttavuusanalyysin sekä nuorten rikostentekijöiden ja heidän parissaan työskentelevien ammattilaisten avulla.

Hankkeessa kartoitetaan toimenpiteiden kirjoa ja valitaan tarkempaan analyysiin hankkeet ja toimenpiteet tietyiltä alueilta. Tämän jälkeen suoritetaan hankkeiden kustannusvaikutusten arviointi ja samalla nuorisotutkija jalkautuu paikallisiin käytäntöihin ja tuottaa havaintoihin ja haastatteluihin perustuvaa tietoa nuorisorikollisuudesta. Lisäksi hanke toteuttaa kansainvälisen tutkimuskatsauksen eri maissa toteutettujen hankkeiden vaikuttavuudesta ja kustannuksista. 

Ota yhteyttä:

Tutkimuspäällikkö (ma.) Elina Pekkarinen, p. 040 846 86 24, etunimi.sukunimi(at)nuorisotutkimus.fi 

Hallituksen keskeiset kivijalkahankkeet Rikoksilla oireilevien nuorten palveluiden tehokkuus

Yhteyshenkilö ministeriössä