Tutkimustiedon hyödyntämisen hyvät käytännöt lainvalmistelussa: kohti parempaa sääntelyä?

Käynnissä

Toteuttajat

Helsingin yliopisto, Suomen ympäristökeskus SYKE

Rahoitussumma

150 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2/2018–2/2019

Tiedon tarpeena on:

  1. tuottaa yleiskartoitus koskien tutkimustiedon hyödyntämistä ja sen dokumentointia lainvalmistelussa ja sitä koskevassa päätöksenteossa, 
  2. selvittää tarkemmin, millainen on tutkimustiedon rooli lainvalmisteluprosessissa ja sen eri vaiheissa,
  3. selvittää tutkimustiedon hyödyntämisen haasteet, onnistumiset ja kehittämismahdollisuudet.

Hankkeen tavoitteena on ensiksikin lisätä ymmärrystä tutkimustiedon merkityksestä lainvalmistelussa: minkä laajuista ja luonteista tutkimustiedon käyttö on ja mitä ongelmakohtia siinä esiintyy lainvalmistelun eri vaiheissa (esivalmistelu, perus- ja jatkovalmistelu ja eduskuntakäsittely) ja prosesseissa (kuten yleisen tietopohjan rakentaminen, vaihtoehtojen ja vaikutusten arviointi sekä kuulumiskäytännöt). Lisäksi analyysistä eritellään niin hyvin kuin huonosti toimivia tutkimustiedon hyödyntämisen käytäntöjä, joista puolestaan johdetaan kehittämisehdotuksia. Niin alustavista kuin lopullisista tuloksista käydään vuoropuhelua hankkeen keskeisten sidos- ja kohderyhmien kanssa. 

Yleiskartoitus perustuu kaikkiin vuoden 2017 hallituksen esityksiin, ja tarkempaan analyysiin valituista noin kymmenestä lainvalmisteluhankkeista analysoidaan kaikki valmisteluasiakirjat ja muu kirjallinen dokumentointi, ml. tutkijoiden antamat lausunnot. Lisäksi kyseisistä hankkeista haastatellaan niiden lainvalmistelijat ja keskeiset tutkimustiedon tuottajat.

Ota yhteyttä:

Kati Nieminen, Helsingin yliopisto, Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti, p. 029 412 2452, etunimi.sukunimi(at)helsinki.fi

Muut tietotarpeet Tutkimustieto lainvalmistelussa ja siihen liittyvässä päätöksenteossa

Yhteyshenkilö ministeriössä