Digihyvinvointi perheissä - Suomi hyvin käytetyn ajan mallimaaksi

Käynnissä

Toteuttajat

Väestöliitto ry, Demos Helsinki ry, Mediakasvatusseura ry

Rahoitussumma

200 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 3/2019–8/2020

 Meneillään oleva teknologinen murros, liittyen Internetin käyttöön ja digitaalisiin laitteisiin, voi sekä mahdollistaa että uhata läheisiä ihmissuhteita. Siinä missä jotkut perheet ovat onnistuneesti ottaneet ruututeknologian haltuunsa, huomattava osa lapsiperheistä kokee sen haasteelliseksi. Muutostahdin nopeus haastaa niin tutkimusaineistojen keruutapoja kuin palvelujärjestelmän valmiuksia ja perinteisen mediakasvatusten sisältöjä. Toistaiseksi valtaosa ilmiötä koskevista suosituksista ja tutkimuksista rajoittuu lapsiin ja nuoriin ja korostaa yksilön vastuuta. Silti yksilöiden mediatottumukset eivät kehity tyhjiössä, vaan ihmisten digitaalisen hyvinvoinnin toteutumiseen vaikuttavat läheiset ihmissuhteet, työelämä, koulumaailma, sote-palvelut ja järjestöt.

Hankkeessa luodaan tutkimukselliseen näyttöön perustuvaa tietopohjaa ja valtakunnallista mallia digitaalisen hyvinvoinnin kehittämiseksi perhesuhteissa ja eri elämänvaiheissa. Tavoitteena on antaa empiiriseen tutkimukseen perustuva kuva arjen digitalisoitumisen tilasta ja vaikutuksista perhesuhteisiin Suomessa kansainvälisten trendien valossa. Sen lisäksi hanke kartoittaa tarvittavat toimijat ja toimenpiteet digitaalisen hyvinvoinnin edistämiseksi Suomessa. Hankkeessa myös tuotetaan tutkittuun tietoon perustuvia aineistoja ja työvälineitä perhesuhteiden ja digitalisaation toimivaan yhdistämiseen. Saadun tiedon pohjalta laaditaan tiekartta siihen, miten Suomi voisi olla digitaalisen hyvinvoinnnin mallimaa. Hankkeessa on kolme työpakettia.

  1. Tutkimusosio kerää tietoa digikäytön trendeistä ja tietotarpeista sekä tutkii käytön yhteyttä vanhemmuuteen, isovanhemmuuteen ja parisuhteeseen eri aineistoilla.
  2. Mediataitoja vanhemmille ja kasvatusammattilaisille -osio kerää perheiden kokemuksia digihyvinvointiin liittyen ja kehittää asiakaslähtöisiä välineitä läheisyyttä rakentavaan mediankäyttöön perheissä.
  3. Tiekarttaosio syntyy asiantuntijayhteistyössä soveltamalla tulevaisuuden tutkimuksen menetelmiä, kuten ennakointityökaluja työpajoissa. Tuotoksiin sisältyy väli- ja loppuraporttien lisäksi policy brief, tutkimustietoa kokoava kirjallisuuskatsaus, tutkimustuloksia popularisoiva työpaperi, digihyvinvoinnin opas, digihyvinvointiaineisto vanhemmille ja asiantuntijoille sekä kansallinen tiekartta.

Ota yhteyttä:

Tutkimusprofessori Anna Rotkirch, Väestöliitto, p. 040 776 3086, etunimi.sukunimi(at)vaestoliitto.fi

Perheet teknologian murroksessa Yleinen

Yhteyshenkilö ministeriössä