Hyppää sisältöön

Valtion ohjaus 2020-luvulla – Säädös- ja resurssiohjauksesta systeemin luotsaamiseen (OHJAUS2020)

Päättynyt

Toteuttajat

MDI Public Oy, Frisky & Anjoy Oy, Vaasan yliopisto, Demos Helsinki

Rahoitussumma

200 000 €

Hankkeen perustiedot

Kesto: 2/2020–3/2021

Valtion ohjausjärjestelmät ovat jatkuvassa muutoksessa ja Suomessa kokonaisvaltaista tarkastelua valtion ohjauksen nykytilasta ja haasteista yhteiskunnan ja hallinnon toimintatapojen muutoksessa ei ole viime aikoina tehty. Yksittäisten ja selkeästi rajautuvien asiakokonaisuuksien sijaan ohjauksessa ollaan tekemisissä hallinnonalojen rajat ylittävien ilmiöiden kanssa. Systeemistä muutosta ei saada aikaiseksi sektoreittain rakentuvien toimintatapojen kautta ja vain perinteisten säädös- ja resurssiohjauksen keinoin. Yhteenkietoutuneiden ja kompleksisten politiikkakysymysten haltuunotto ja niiden ohjaaminen vaatii kokonaisvaltaista näkemystä sekä erilaisia ohjauskeinoja ja niiden yhdistelmiä. Pääministeri Sanna Marinin hallitusohjelma tunnistaa hyvin suomalaisen yhteiskunnan systeemisen uudistumisen tarpeen. Kirjatut ilmiöpohjaiset tavoitteet edellyttävät uusien innovatiivisten politiikanteon toimintatapojen omaksumista sekä muutosten dynamiikan hahmottamista kokonaisvaltaisesti.

Tämän hankkeen tiedon tarve liittyi edellä kuvattuun lähtökohtaan, jossa ensinnäkin tutkimustyöllä on tarve hahmottaa valtion ohjauksen kokonaiskuva ja analysoida ohjauksen haasteet 2020-luvulla. Toiseksi oli tarpeen tuottaa tietoa ohjauksen uusimmista kansainvälisistä trendeistä ja hakea yhteiskehittämällä innovatiivisia uusia näkökulmia ja ratkaisuja ohjauspolitiikkaan Suomessa.

Tutkimuksessa tuotettiin tietoa ja käytiin näkemyksellistä ja avointa vuoropuhelua, jonka tavoitteena oli tukea suomalaista ohjauspoliittista keskustelua. Tavoitteena oli kuvata, millaisia peruspiirteitä liittyy ohjaukseen eri sektoreilla ja erilaisissa politiikkatavoitteissa ja miten ohjauksen kokonaisuudessa vaikuttaa ylikansallisen sääntelyjärjestelmän merkitys ja rooli. Tarkoituksena oli tuottaa kokonaiskuva valtion ohjaustoiminnan kehityksestä ja nykytilasta Suomessa. 

Tutkimus koostui kolmesta osatehtävästä, jotka yhdessä tarjoavat kattavan vastauksen oleellisiin tutkimuskysymyksiin. Ensimmäisen osatehtävän tavoitteena oli vastata erityisesti kysymyksiin, miten valtion ohjaustoiminta on Suomessa kehittynyt, mihin yhteiskunnan kehityspiirteisiin ohjauksen muutos on vastannut ja mitkä ovat kansainvälisesti ohjauspolitiikan uusimmat trendit.

Toisen osatehtävän tavoitteena oli pureutua erityisesti siihen, miten ilmiöperustainen politiikanteko muuttaa ohjauksen tarvetta ja muotoja, miten tulevien maakuntien perustaminen muuttaa ohjauksen kokonaiskuvaa, mitkä ovat tulevaisuuden ohjauksen avainpiirteet, sekä miten ohjauksen tarve ja muodot eroavat politiikka-alueiden luonteen mukaan. Lisäksi tuotettiin tulevaisuuden ohjauksen käyttöön arviointikehikko, jonka avulla voidaan arvioida paremmin millaiset ohjauskeinot sopivat kulloiseenkin tilanteeseen ja sen vaatimuksiin.

Julkaisut:

Ota yhteyttä:

toimitusjohtaja Tommi Ranta, MDI Public Oy, p. 040 588 2839, tommi.ranta(at)mdi.fi

Valtion ohjaus 2020-luvulla

Yhteyshenkilö ministeriössä