Vuonna 2019 käynnistettäviksi valitut hankkeet

Käynnistettävillä hankkeilla toteutetaan valtioneuvoston vuoden 2019 selvitys- ja tutkimussuunnitelmaa.

Hankkeet on ryhmitelty selvitys- ja tutkimussuunnitelman painopisteiden ja teemojen mukaisesti:

1 Hyvinvointi, yhdenvertaisuus ja osallisuus

Kansalaisyhteiskunnan tila ja tulevaisuus

Vastuuministeriö oikeusministeriö
Kansalaisyhteiskunnan tila ja tulevaisuus jälkiteollisen ajan yhteiskunnassa
Päättynyt
Demos Helsinki Oy, Jyväskylän yliopisto, Lapin yliopisto, Suomen ympäristökeskus

Lapsibudjetointi

Vastuuministeriö sosiaali- ja terveysministeriö
Lapsilähtöinen budjetointi
Päättynyt
NHG Consulting Oy, Lastensuojelun Keskusliitto

Lasten vuoroasumisen nykytila ja vaikutukset palvelu- ja etuusjärjestelmään

Vastuuministeriö sosiaali- ja terveysministeriö
Lasten vuoroasuminen ja sosiaaliturva
Päättynyt
Kela, Turun yliopisto, Tampereen yliopisto

Lukioiden korkeakoulu- ja työelämäyhteistyö

Vastuuministeriö opetus- ja kulttuuriministeriö
Siirtymät sujuviksi! Lukioiden korkeakoulu- ja työelämäyhteistyö (SISU)
Päättynyt
Turun yliopisto, Jyväskylän yliopisto

Paljon palveluita tarvitsevat asiakkaat sekä työikäisten palvelupolut

Vastuuministeriö sosiaali- ja terveysministeriö

Perheet teknologian murroksessa

Vastuuministeriö sosiaali- ja terveysministeriö
Digihyvinvointi perheissä - Suomi hyvin käytetyn ajan mallimaaksi
Päättynyt
Väestöliitto ry, Demos Helsinki ry, Mediakasvatusseura ry

Selvitys kuntien kiinteistöjen sisäilmaongelmien ratkaisemiskeinoista

Vastuuministeriö sosiaali- ja terveysministeriö
Sisäilmaongelmien korjaamiseen liittyvät investoinnit, priorisointitarpeet ja päätöksenteko kunnissa
Päättynyt
FCG Konsultointi Oy, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Suomen Kuntaliitto ry

Sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen maakunta- ja sote-uudistuksessa

Vastuuministeriö sosiaali- ja terveysministeriö
Sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen ja rakenteet maakunta- ja sote-uudistuksissa (SOWELLUS)
Päättynyt
Työterveyslaitos, Varsinais-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus, Turun kaupunki, Helsingin yliopisto, Kuntaliitto

Työikäisten sote-, kasvu- ja kuntoutuspalveluiden yhteensovittaminen

Vastuuministeriö työ- ja elinkeinoministeriö
Työikäisten monialaisten palveluiden yhteensovittaminen ja vaikuttavuuden arviointi
Päättynyt
Työterveyslaitos, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Jyväskylän yliopisto, Ramboll Management Consulting Oy

Vanhempainvapaat ja perheiden valinnat

Vastuuministeriö valtiovarainministeriö

Yhdenvertaisuuslain toimivuus

Vastuuministeriö oikeusministeriö
Aidosti yhdenvertaiset - Yhdenvertaisuuslain arviointi
Päättynyt
Helsingin yliopisto, Owal Group Oy

Yhteistyön arviointi nuorten työllistymistä edistävissä palveluissa

Vastuuministeriö työ- ja elinkeinoministeriö
Monialaisen yhteistyön vaikuttavuuden arviointi nuorten työllistymistä edistävissä palveluissa (MONET)
Päättynyt
MDI Public Oy, K Eval Oy, Melkior Oy, Arnkil Dialogues, Spangar Negotiations

2 Ympäristö, luonnonvarat ja puhtaat ratkaisut

Kansallisesti haitallisten vieraslajien kustannustehokkain torjunta

Vastuuministeriö maa- ja metsätalousministeriö

Kestävän matkailun toimintamallit kulttuuriympäristöissä

Vastuuministeriö opetus- ja kulttuuriministeriö
Kestävästi kasvavan matkailun monitieteiset mittarit kulttuuriympäristöissä (MAMOMI)
Päättynyt
Lapin yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Tapio Oy, Tmi Harri Hautajärvi

Kokonaisarvio biodiversiteettistrategian ja toimintaohjelman toteutuksesta

Vastuuministeriö ympäristöministeriö

Lasten terveellinen ruokaympäristö

Vastuuministeriö maa- ja metsätalousministeriö
Houkutusten maailmasta lasten terveelliseen ruokaympäristöön - puhtia poikkihallinnollisuudesta
Päättynyt
Teknologian tutkimuskeskus VTT, Itä-Suomen yliopisto

Päästövähennystoimien kustannustehokkuuden arviointi

Vastuuministeriö ympäristöministeriö
Päästövähennystoimien kustannustehokkuuden arviointi
Päättynyt
Pöyry Management Consulting Oy, Biocode Oy, Clonet Oy

Saamelaiskulttuurin sopeutuminen ilmastonmuutokseen

Vastuuministeriö ympäristöministeriö
Saamelaiset muuttuvassa ilmastossa (SAAMI)
Päättynyt
Oulun yliopisto

Uusiutuvan energian direktiiviin (RED II) liittyvät selvitykset

Vastuuministeriö työ- ja elinkeinoministeriö

Vanhojen metsäojitusalueiden vesistökuormitus

Vastuuministeriö maa- ja metsätalousministeriö
Metsistä ja soilta tuleva vesistökuormitus 2020 (MetsäVesi)
Päättynyt
Luonnonvarakeskus LUKE, Suomen ympäristökeskus SYKE

Vedenkierrätyksen kannusteet

Vastuuministeriö maa- ja metsätalousministeriö
Vesiviisaan bio- ja kiertotalouden kannusteet (KIERRE)
Päättynyt
Suomen ympäristökeskus SYKE, Pellervon taloustutkimus PTT, FCG Suunnittelu ja tekniikka Oy

Ympäristörikoksilla saatujen taloudellisten hyötyjen tilannekuva

Vastuuministeriö ympäristöministeriö
Ympäristörikoshyötyjen tilannekuva (YMRIHY)
Päättynyt
Itä-Suomen yliopisto, Poliisiammattikorkeakoulu

Ympäristövahinkojen korvauksien rahoittaminen maksukyvyttömyystilanteissa

Vastuuministeriö ympäristöministeriö
Toissijaisen ympäristövahinkovastuun rahoitusmallien vertailu (TOVARAMA)
Päättynyt
Suomen ympäristökeskus, Helsingin yliopisto

3 Kestävästi kilpailukykyinen Suomi

Dieselin verotuen vaikutusten arviointi

Vastuuministeriö valtiovarainministeriö
Dieselin verotuen vaikutusten arviointi
Päättynyt
Pellervon taloustutkimus PTT, Merit Economics

EU:n kauppasopimusten taloudelliset vaikutukset Suomelle

Vastuuministeriö ulkoministeriö
EU:n kauppasopimusten taloudelliset vaikutukset Suomelle
Päättynyt
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA

Energiaverotuet ja kustannustehokas huoltovarmuus

Vastuuministeriö valtiovarainministeriö

Matkustaja-aluksiin kohdistuvien tukien vaikuttavuus

Vastuuministeriö valtiovarainministeriö

Osakeyhtiölain ajantasaistaminen

Vastuuministeriö oikeusministeriö
Selvitys osakeyhtiölain muutostarpeista kilpailukykytekijänä
Päättynyt
Roschier Asianajotoimisto Oy

Osakeyhtiön velkojiensuojaa koskeva selvitys

Vastuuministeriö oikeusministeriö

Rakenteellinen kilpailukyky

Vastuuministeriö valtiovarainministeriö
Rakenteellinen kilpailukyky
Päättynyt
Etlatieto Oy

Suomen kansallista geotietoaineistoa ja mineraaliklusteria koskeva tutkimus

Vastuuministeriö työ- ja elinkeinoministeriö

Sääntelyn vaikutukset innovaatiotoimintaan ja markkinoiden kehittymiseen

Vastuuministeriö työ- ja elinkeinoministeriö
Sääntelyn vaikutukset innovaatiotoimintaan ja markkinoiden kehittymiseen
Päättynyt
Forefront Oy, MDI Public Oy, KPMG Oy, Technopolis Group LLC, Tuomas Takalo (Suomen Pankki / VATT), Otto Toivanen (Aalto-yliopisto)

4 Kansallinen ja globaali turvallisuus

Avaruuden hyödyntämisen uudet teknologiset mahdollisuudet

Vastuuministeriö puolustusministeriö
Avaruuden uuden toimintaympäristön turvallisuusulottuvuudet ja liiketoiminta (AVAUS)
Päättynyt
Ilmatieteen laitos, Demos Helsinki, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Ulkopoliittinen instituutti, Isaware Oy

Maakuntien ja kuntien turvallisuussuunnittelu ja varautuminen

Vastuuministeriö sisäministeriö
MATTI – alueellista varautumista ja turvallisuussuunnittelua tukeva seuranta-, arviointi- ja ennakointimalli
Päättynyt
VTT, Poliisiammattikorkeakoulu, Suomen Pelastusalan Keskusjärjestö, Maanpuolustuskorkeakoulu

Mielentilatutkimukset sekä väkivaltarikollisten psykiatrinen hoito

Vastuuministeriö oikeusministeriö
Mielentilatutkimusten määrän muutosten syyt ja seuraukset
Päättynyt
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Vankiterveydenhuolto VTH, Helsingin yliopisto

Pakotteet osana EU:n ulkoista toimintaa

Vastuuministeriö ulkoministeriö
EU:n pakotepolitiikan kehitys: Poliittiset ja taloudelliset vaikutukset Suomelle
Päättynyt
Ulkopoliittinen instituutti, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA

Suomen maakontekstiin sopivat korruptioindikaattorit ja tiedonkeruu

Vastuuministeriö oikeusministeriö
Korruptiotilanteen seurannan indikaattorit Suomessa (KORSI)
Päättynyt
Poliisiammattikorkeakoulu (Polamk), Euroopan kriminaalipolitiikan instituutti HEUNI, professori emeritus Ari Salminen

Terrorismin uhka ja sen vastaiset toimet ulko- ja turvallisuuspolitiikassa

Vastuuministeriö ulkoministeriö
Terrorismin torjunnan ulkoiset ulottuvuudet
Päättynyt
Ulkopoliittinen instituutti

Vaikutusarviointi kansallisen turvallisuuden näkökulmasta

Vastuuministeriö puolustusministeriö
Vaikutusarviointi kansallisen turvallisuuden näkökulmasta (TURVAA-hanke)
Päättynyt
Itä-Suomen yliopisto, Poliisiammattikorkeakoulu, Maanpuolustuskorkeakoulu

Venäjä – strateginen viestintä

Vastuuministeriö puolustusministeriö
Venäjän strategisen viestinnän erityispiirteet
Päättynyt
Eurofacts Oy, Jyväskylän yliopisto, Euroopan Hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskus, Security Analysis Oy

Yhteiskunnan päätöksentekoon vaikuttamaan pyrkivä vihapuhe

Vastuuministeriö sisäministeriö
Viha vallassa: Yhteiskunnan päätöksentekoon vaikuttamaan pyrkivä vihapuhe
Päättynyt
Open Knowledge Finland, Jyväskylän yliopisto

5 Kestävä alue- ja kaupunkikehitys

Alueiden välisen verkostoyhteistyön toimintamalli

Vastuuministeriö työ- ja elinkeinoministeriö
Verkostoyhteistyön aluemalli (VALUMA)
Päättynyt
MDI Public Oy, 4FRONT Oy, Nordregio

Liikennehankkeiden työmarkkinavaikutusten arviointi

Vastuuministeriö liikenne- ja viestintäministeriö
Liikennehankkeiden työmarkkinavaikutusten arviointi
Päättynyt
Ramboll Finland Oy, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA

Liikenteen ja maankäytön uudistuva suunnittelu

Vastuuministeriö ympäristöministeriö

Strateginen ja integroiva ote kestävässä kaupunkikehityksessä

Vastuuministeriö ympäristöministeriö
Kestävyyden johtaminen ja toimeenpano paikallistasolla
Päättynyt
Demos Helsinki, Suomen ympäristökeskus, FCG Oy, Suomen Kuntaliitto, MSDI Oy

6 Kehittyvä ja kestävä julkishallinto

Kansallisen ennakoinnin kokonaiskuva ja tulevaisuus

Vastuuministeriö valtioneuvoston kanslia

Perustuslain reunaehdot kuntien tehtävien eriytymiselle

Vastuuministeriö valtiovarainministeriö

Selvitys ikääntyneiden pitkäaikaispalveluista maakunnissa

Vastuuministeriö valtiovarainministeriö
Ikäihmisten pitkäaikaispalveluiden harmonisointi maakunnissa (IKÄPIHA)
Päättynyt
NHG Consulting Oy, Aalto-yliopisto

Selvitys kuntien rahoitusperiaatteen toteutumisen arviointimenetelmistä

Vastuuministeriö valtiovarainministeriö

Vaikuttavuusperustaisuus järjestäjän ohjausvälineenä

Vastuuministeriö valtiovarainministeriö
Vaikuttavuus SOTE- ja kasvupalveluiden ohjauksessa (VASKO)
Päättynyt
Nordic Healthcare Group, MDI Public Oy, Helsingin yliopisto

7 Muut tietotarpeet

Lyhyen aikavälin kilpailukyvyn eteenpäin katsova arviointi

Vastuuministeriö valtiovarainministeriö
Lyhyen aikavälin kilpailukyvyn eteenpäin katsova arviointi
Päättynyt
Pellervon taloustutkimus PTT, Palkansaajien tutkimuslaitos