Vuonna 2016 käynnistettäviksi valitut hankkeet

Käynnistettäviksi valituilla hankkeilla toteutetaan valtioneuvoston vuoden 2016 selvitys- ja tutkimussuunnitelmaa.

Hankkeet on ryhmitelty selvitys- ja tutkimussuunnitelman painopisteiden ja teemojen mukaisesti:

Lisätietoja vuoden 2016 päättyneistä hauista 

Työllisyys ja kilpailukyky

Biotalouden ja puhtaiden ratkaisujen edistäminen

Vastuuministeriö työ- ja elinkeinoministeriö

Biotalous ja puhtaat ratkaisut kestävän kasvun perustana (CLEANBIO)
Päättynyt Suomen ympäristökeskus SYKE, GAIA Consulting Oy, Luonnonvarakeskus LUKE, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT

Digitalisaatiokehityksen edellyttämät toimet

Vastuuministeriö työ- ja elinkeinoministeriö

Digimuutos
Päättynyt Teknologian tutkimuskeskus VTT, Demos Helsinki

Investointikehityksen analyysi

Vastuuministeriö valtioneuvoston kanslia

Osallistava sosiaaliturva

Vastuuministeriö työ- ja elinkeinoministeriö

Selvitys osallistavan sosiaaliturvan malleista
Päättynyt Helsingin yliopisto

Suomen kasvuedellytysten vahvistaminen kilpailukykyanalyysejä hyödyntäen

Vastuuministeriö työ- ja elinkeinoministeriö

Team Finland -toiminnan kehittäminen

Vastuuministeriö valtioneuvoston kanslia

Miten Team Finland -toimintaa kehitetään vaikuttavammaksi ja asiakaslähtöisemmäksi?
Päättynyt Forefront Oy, Ramboll Management Consulting Oy, The Evidence Network Inc.

Toiminnalliset alueet ja potentiaaliset kasvuvyöhykkeet

Vastuuministeriö työ- ja elinkeinoministeriö

Toiminnalliset alueet ja kasvuvyöhykkeet Suomessa (ToKaSu)
Päättynyt Suomen ympäristökeskus SYKE, MDI Public Oy

Työvoimapolitiikan vaikuttavuus

Vastuuministeriö työ- ja elinkeinoministeriö

Osaaminen ja koulutus

Ammatillisen koulutuksen reformi

Vastuuministeriö opetus- ja kulttuuriministeriö

Ammatillisen koulutuksen osaamisperusteisuus, asiakaslähtöisyys ja toiminnan tehokkuus
Päättynyt Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (KARVI)

Digitaalinen pedagogiikka, uudet oppimismateriaalit ja -ympäristöt

Vastuuministeriö opetus- ja kulttuuriministeriö

DP – Digiajan peruskoulu
Päättynyt Tampereen yliopisto, Turun yliopisto

Elinkeinoelämän, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyö

Vastuuministeriö työ- ja elinkeinoministeriö

Miten elinkeinoelämän, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten yhteistyötä sekä niiden toimintaedellytyksiä parannetaan?
Päättynyt Ramboll Management Consulting Oy, Forefront Oy, Asianajotoimisto Bird & Bird Oy, Järvelin Design Oy / Urban Mill, VPSolutio

Korkeakoulujen opiskelijavalintojen uudistusten vaikutukset

Vastuuministeriö opetus- ja kulttuuriministeriö

Opiskelijavalinnat ja korkeakouluopintojen nopeuttaminen
Päättynyt Turun yliopisto, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos (ETLA)

Tutkimus- ja kehittämistoiminnan vaikuttavuusanalyysi

Vastuuministeriö työ- ja elinkeinoministeriö

Hyvinvointi ja terveys

Ikääntyneiden hyvinvoinnin ja yhteisöllisyyden vahvistaminen asumisessa

Vastuuministeriö ympäristöministeriö

Asumisen uudet vaihtoehdot ja hyvä vanhuus (ASUVA)
Päättynyt Tampereen yliopisto, Tutkimus- ja kehittämiskeskus GeroCenter, Ikäinstituutti, Jyväskylän yliopisto

Lasten ja nuorten terveyttä ja hyvinvointia edistävät palvelut

Vastuuministeriö sosiaali- ja terveysministeriö

Omaishoitajien tukeminen työssään

Vastuuministeriö sosiaali- ja terveysministeriö

Omaishoitajien tarvitsemat tukitoimet tehtävässä selviytymiseen (OTUS)
Päättynyt Kuntoutussäätiö, Diakonia-ammattikorkeakoulu, Omaishoitajat ja läheiset -liitto ry

Vammaisten yrittäjyyden edistäminen

Vastuuministeriö sosiaali- ja terveysministeriö

Vammaisten henkilöiden yrittäjyys ja sen tuki
Päättynyt NHG Consulting Oy, Vates-säätiö, Turun yliopiston kauppakorkeakoulu

Biotalous ja puhtaat ratkaisut

Digitalisaatio ruokaketjun kehittämisessä

Vastuuministeriö maa- ja metsätalousministeriö

Digitalisaatio ruokaketjun kehittämisessä
Päättynyt Luonnonvarakeskus, VTT, Aalto-yliopisto

EU:n 2030 energia- ja ilmastopaketin tavoitteiden toteuttaminen

Vastuuministeriö työ- ja elinkeinoministeriö

Hajautetun uusiutuvan energian mahdollisuudet ja rajoitteet (HEMU)
Päättynyt Vaasan yliopisto, Luonnonvarakeskus LUKE, Suomen ympäristökeskus, Aalto-yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti
Kestävä energia- ja ilmastopolitiikka ja uusiutuvien rooli Suomessa (KEIJU)
Päättynyt VTT, Suomen ympäristökeskus, Luonnonvarakeskus, Helsingin yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Haitallisten vieraslajien levinneisyys, riskit ja torjuntatoimenpiteet

Vastuuministeriö maa- ja metsätalousministeriö

EU:n haitallisten vieraslajien levinneisyys ja hallintatoimenpiteet (EU-HAVI)
Päättynyt Luonnonvarakeskus LUKE, Suomen ympäristökeskus SYKE, Varsinais-Suomen elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus (VARELY)

Kansainvälisen ilmastosopimuksen velvoitteisiin varautuminen

Vastuuministeriö ympäristöministeriö

Pariisin sopimuksen velvoitteisiin varautuminen
Päättynyt GreenStream Network Oy, VTT, Tyrsky Konsultointi Oy, Indufor Oy, CC Law-Climate Change Law Consulting

Keinot kierrätys- ja materiaalihyödyntämisen tavoitteiden saavuttamiseksi

Vastuuministeriö ympäristöministeriö

Kohdennetut keinot kierrätyksen kasvuun (KEIKKA)
Päättynyt Suomen ympäristökeskus SYKE, Tilastokeskus, Teknologian Tutkimuskeskus VTT Oy

Luonnon monimuotoisuuden häviämisen pysäyttäminen

Vastuuministeriö ympäristöministeriö

Eliölajien viides uhanalaisuusarviointi (EUKKO)
Päättynyt Suomen ympäristökeskus SYKE, Luonnontieteellinen keskusmuseo LUOMUS

Mallityökalut ravinteiden kierrätyksen ja vesistövaikutusten hallintaan

Vastuuministeriö ympäristöministeriö

Toimivat työkalut vesistövaikutusten ja ravinteiden kierrätyksen kustannustehokkaaseen hallintaan
Päättynyt Suomen ympäristökeskus SYKE, Luonnonvarakeskus LUKE

Metsä- ja vesialueiden kestävän virkistys- ja matkailukäytön mahdollisuudet

Vastuuministeriö työ- ja elinkeinoministeriö

Uudet keinot metsä- ja vesialueiden kestävän virkistys- ja matkailukäytön kehittämiseksi ja turvaamiseksi (VirKein)
Päättynyt Luonnonvarakeskus LUKE, Suomen ympäristökeskus SYKE, Itä-Suomen yliopisto

Pilaantuneiden maa-alueiden riskinhallintakeinot

Vastuuministeriö ympäristöministeriö

Pilaantuneiden maa-alueiden kestävät riskinhallintakeinot (PIRISTE)
Päättynyt Suomen ympäristökeskus SYKE, Aalto-yliopisto

Ruokahävikin vähentäminen lainsäädäntöä kehittämällä

Vastuuministeriö maa- ja metsätalousministeriö

Suomalaisen elintarvikeketjun kilpailukyky, tuottavuus ja kilpailuasema

Vastuuministeriö työ- ja elinkeinoministeriö

Suomalaisen elintarvikeketjun menestyksen avaintekijät
Päättynyt Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, Luonnonvarakeskus LUKE

Suomalaisen kalan puhtaus ja kilpailukyvyn parantaminen

Vastuuministeriö maa- ja metsätalousministeriö

Kotimaisen kalan kilpailukyvyn parantaminen - muutokset ympäristöperäisten haitta-aineiden pitoisuuksissa
Päättynyt Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Luonnonvarakeskus LUKE, Suomen ympäristökeskus SYKE

Uudet kumppanuus- ja liiketoimintamallit vesiliiketoiminnan edistämisessä

Vastuuministeriö maa- ja metsätalousministeriö

Uudet kumppanuus- ja liiketoimintamallit suomalaisen vesiliiketoiminnan edistämisessä
Päättynyt Gaia Consulting Oy, Funinvest Oy, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Porvoon vesi, GreenStream Network Ltd, Finnish Water Forum

Vaeltavien ja uhanalaisten kalakantojen elvyttämiskeinot

Vastuuministeriö maa- ja metsätalousministeriö

Ympäristövirtaamat vaelluskalakantojen elvyttämisessä - uudet ratkaisut ja toimintatavat
Päättynyt Suomen ympäristökeskus (SYKE), Luonnonvarakeskus, Itä-Suomen yliopisto

Ympäristölupakäytäntöjen kehittäminen vesiviljelyn vauhdittamiseksi

Vastuuministeriö maa- ja metsätalousministeriö

Meriviljelyn luvituspilotit
Päättynyt Luonnonvarakeskus LUKE, Gaia Consulting Oy

Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen

Avoimen datan ja perustietovarantojen hyödyntäminen

Vastuuministeriö valtiovarainministeriö

Avoimen datan kustannustehokas hyödyntäminen
Päättynyt Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, Open Knowledge Finland ry

Digitaalisten hyödykkeiden ja liiketoimintamallien luotettavuus

Vastuuministeriö liikenne- ja viestintäministeriö

Digiwars - keeping the Force
Päättynyt Turun yliopisto, KPMG Finland Oy

Digitalisaatio julkisessa hallinnossa

Vastuuministeriö valtiovarainministeriö

TuoDigi
Päättynyt Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

EU:n tietosuoja-asetuksesta johtuvat muutokset kansalliseen lainsäädäntöön

Vastuuministeriö oikeusministeriö

Kokonaisarviointi säädösten sujuvoittamisen taustaksi

Vastuuministeriö valtioneuvoston kanslia

Eroon turhasta sääntelystä – sääntelytaakan arviointi ja vähentäminen
Päättynyt Helsingin yliopiston Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti, Suomen ympäristökeskus SYKE, Frisky & Anjoy Oy

Maaseudun palvelujen kehittäminen digitalisaation ja kokeilujen avulla

Vastuuministeriö liikenne- ja viestintäministeriö

Fiksuja palveluita maaseudulle (Smart Countryside)
Päättynyt MDI Public Oy, Alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatia, Suomen ympäristökeskus, Vaasan yliopisto

Purkavan lisärakentamisen helpottamisen vaihtoehdot ja vaikutukset

Vastuuministeriö oikeusministeriö

Purkava lisärakentaminen
Päättynyt VTT

Robotisaation ja automatisaation vaikutukset kansantalouteen

Vastuuministeriö työ- ja elinkeinoministeriö

Selvitys valtioneuvostotason hallinnon organisoimisesta eri maissa

vastuuministeriö valtiovarainministeriö

Yhtenäisen valtioneuvoston ja komiteatyön toimivuus – kansainvälinen vertailu
Päättynyt Ramboll Management Consulting Oy, Competence Capital Oy, Frisky & Anjoy Oy

Selvitys ympäristölupamenettelyjen sujuvoittamisesta

Vastuuministeriö ympäristöministeriö

SLUM - sujuva ympäristölupamenettely
Päättynyt Ramboll Finland Oy, Enlawin Oy, Suomen ympäristökeskus SYKE

Reformit

Eläinlääkäripalvelujen saatavuus ja kustannukset

Vastuuministeriö maa- ja metsätalousministeriö

Eläinlääkäripalvelujen saatavuus ja kustannukset
Päättynyt Luonnonvarakeskus LUKE

Itsehallintoalueiden sote-johtamista tukevat mittaristot

Vastuuministeriö sosiaali- ja terveysministeriö

Uuden SOTEn mittaristo
Päättynyt NHG Consulting Oy, SITRA

Sosiaali- ja terveyspalvelujen valvonnan vaikuttavuuden parantaminen

Vastuuministeriö sosiaali- ja terveysministeriö

Vaikuttava valvonta osana sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta
Päättynyt Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Sote-palveluiden ja asiakastietojärjestelmien integraation vaikutukset

Vastuuministeriö sosiaali- ja terveysministeriö

Sote-uudistus ja itsehallintoalueiden muodostaminen

Vastuuministeriö sosiaali- ja terveysministeriö

Sote-uudistuksen vaihtoehtoiset ratkaisut
Päättynyt Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL
Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen tuki: Uusi Sote
Päättynyt NHG Consulting, HR-Pro Consultatione Oy,
Henkilöstövaikutusten ennakkoarviointi
Päättynyt KT Kuntatyönantajat

Työnjaon sekä osaamisen käytön uudistaminen sosiaali- ja terveydenhuollossa

Vastuuministeriö sosiaali- ja terveysministeriö

Työn uusjako - ammattilaiset ja automatiikka
Päättynyt Itä-Suomen yliopisto, terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Demos Helsinki

Uuden varhaiskasvatuslain kokonaisvaikutusten arviointi

Vastuuministeriö opetus- ja kulttuuriministeriö

Vaikuttavuusselvitys aluehallintouudistuksen tueksi

Vastuuministeriö työ- ja elinkeinoministeriö

Valtionhallinnon virastorakenne osana julkishallinnon kokonaisuutta

Vastuuministeriö valtiovarainministeriö

Hallituksen keskeiset kivijalkahankkeet

Arktisen alueen poliittis-taloudellinen tilanne

Vastuuministeriö ulkoasiainministeriö

Suomen puheenjohtajuus Arktisessa neuvostossa kasvaneen epävarmuuden aikakaudella
Päättynyt Lapin yliopiston Arktinen keskus, Suomen ympäristökeskuksen Merikeskus, Ulkopoliittinen instituutti

Rike- ja päiväsakkojen korotusten vaikutukset liikenneturvallisuuteen

Vastuuministeriö oikeusministeriö

Suomen arktisen osaamisen kaupallistamisen esteet ja kannustimet

Vastuuministeriö liikenne- ja viestintäministeriö

Suomen arktisen osaamisen tuotteistamisen, kaupallistamisen, viennin ja näkyvyyden lisäämisen esteet, instrumentit ja kannustimet
Päättynyt Ramboll Management Consulting, Verde Consulting, Hellenberg International

Suomen kyberturvallisuuden nykytila ja tavoitteet

Vastuuministeriö puolustusministeriö

Toimintaympäristömme muutosten vaikutukset toiminta- ja kilpailukykyymme

Vastuuministeriö ulkoasiainministeriö

Maailmanpolitiikan kiristyvä kilpailu ja Suomi
Päättynyt Ulkopoliittinen instituutti

Tulevaisuusselonteon tietotarpeet

Vastuuministeriö valtioneuvoston kanslia

Venäjän kehitystrendien vaikutukset

Vastuuministeriö puolustusministeriö

Venäjän kansallisen turvallisuuden kehitystrendit ja Suomen valinnat
Päättynyt Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutti

YK:n kestävän kehityksen toimintaohjelman toteuttaminen Suomessa

Vastuuministeriö valtioneuvoston kanslia

Kestävän kehityksen avainkysymykset ja toimintasuunnitelma 2030 (Avain2030)
Päättynyt Suomen ympäristökeskus, Demos Helsinki

Muut tietotarpeet

Innovatiivisten julkisten hankintojen hyödyntäminen

Vastuuministeriö työ- ja elinkeinoministeriö

Kansainväliset kokemukset alkuperäiskansa-asioista

Vastuuministeriö oikeusministeriö

Saamelaisten oikeuksien toteutuminen: kansainvälinen oikeusvertaileva tutkimus
Päättynyt Lapin yliopisto, Luulajan teknillinen korkeakoulu

Merenkulun kansainvälisen sääntelyn vaikutukset Suomen elinkeinoelämälle

Vastuuministeriö liikenne- ja viestintäministeriö

Merenkulun sääntely ja Suomen elinkeinoelämä (MERSU)
Päättynyt Turun yliopisto, Ilmatieteen laitos, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT

Perheenyhdistämisen edellytysten tiukentaminen

Vastuuministeriö sisäministeriö