Vuonna 2018 käynnistettäviksi valitut hankkeet

Käynnistettävillä hankkeilla toteutetaan valtioneuvoston vuoden 2018 selvitys- ja tutkimussuunnitelmaa.

Sisältöä päivitetään. Hankekuvaukset lisätään sivulle sitä mukaa kun sopimukset hanketoimijoiden kanssa allekirjoitetaan.

Hankkeet on ryhmitelty selvitys- ja tutkimussuunnitelman painopisteiden ja teemojen mukaisesti:

1 Työllisyys ja kilpailukyky

Alueellinen liikkuvuus ja monipaikkaisuus

Vastuuministeriö työ- ja elinkeinoministeriö
Alueellisen liikkuvuuden ja monipaikkaisuuden mahdollisuudet ja seuraukset
Päättynyt
Pellervon taloustutkimus PTT, Luonnonvarakeskus, Oulun yliopisto, Forefront Oy

Joustavan hoitorahan vaikutusten arviointi

Vastuuministeriö valtiovarainministeriö
Joustavan hoitorahan työllisyysvaikutusten arviointi
Päättynyt
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

Kuntien asuntopolitiikka ja kaavoitus

Vastuuministeriö valtiovarainministeriö
VAKKA - Valtionosuusjärjestelmän kannustimet kasvuun ja kaavoitukseen
Päättynyt
MDI Public Oy, Kaupunkitutkimus TA

Rakennusalan kilpailukyky ja rakentamisen laatu Suomessa

Vastuuministeriö työ- ja elinkeinoministeriö
Rakennusalan kilpailukyky ja uudistuminen
Päättynyt
Etlatieto Oy, Tampereen teknillinen yliopisto, BES Oy

Toimeentulotuki ja asumiskustannukset

Vastuuministeriö valtiovarainministeriö
Toimeentulotuki ja asumiskustannukset
Päättynyt
Kansaneläkelaitos KELA, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, Helsingin yliopisto

Työllisyys ja kannustimet

Vastuuministeriö valtiovarainministeriö
Informaatio- ja byrokratialoukut: satunnaistetut kokeilut
Päättynyt
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, Palkansaajien tutkimuslaitos PT, Kansaneläkelaitos

Työttömien määräaikaishaastattelujen evaluointi

Vastuuministeriö työ- ja elinkeinoministeriö
TyöMäärä - Työttömien määräaikaishaastattelujen evaluointi
Päättynyt
MDI Public Oy, TK Eval Oy, Melkior Oy, Arnkil Dialogues, Mikko Kesä Oy

Verotuksen rakennemuutoksen pitkän aikavälin suunnitelma

Vastuuministeriö valtiovarainministeriö
Verotuksen muutospaineet ja tulevaisuuden verojärjestelmä
Päättynyt
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT

Yritystukien vaikutukset globaaliin kilpailukykyyn

Vastuuministeriö työ- ja elinkeinoministeriö
Yritystukien vaikutukset globaaliin kilpailukykyyn
Päättynyt
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT

2 Osaaminen ja koulutus

Erityisopetuksen kehittämistarpeiden arviointi

Vastuuministeriö opetus- ja kulttuuriministeriö

Jatkuvan oppimisen rakenteet – kansainvälinen vertailu

Vastuuministeriö opetus- ja kulttuuriministeriö
Jatkuvan oppimisen rakenteet – kansainvälinen vertailu
Päättynyt
Owal Group Oy, 4Front Oy

Suomen luovan talouden ekosysteemien tila ja kehittämistarpeet

Vastuuministeriö opetus- ja kulttuuriministeriö
Creative economy ecosystems – CreaEco
Päättynyt
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Federatie Dutch Creative Industries, Creative England

3 Hyvinvointi ja terveys

Sisäilman laatua ja siihen liittyviä terveyshaittoja koskeva selvitys

Vastuuministeriö valtioneuvoston kanslia
Sisäilma ja terveys: kehitys, nykytilanne, seuranta ja vertailu eri maiden sekä julkisen ja yksityisen sektorin välillä
Päättynyt
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Työterveyslaitos TTL, Kuntaliitto

Terveellisen ravitsemuksen edistämisen taloudelliset ja muut ohjauskeinot

Vastuuministeriö valtiovarainministeriö
Ruokaympäristön osatekijät, ohjauskeinot ja vaikuttavuus
Päättynyt
Tampereen yliopisto, Helsingin yliopisto

Tuulivoiman terveys- ja hyvinvointivaikutukset

Vastuuministeriö sosiaali- ja terveysministeriö
Tuulivoimaloiden ääni, sen fysiologiset vaikutukset, häiritsevyys ja yhteys sairauksiin
Päättynyt
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Helsingin yliopisto, Työterveyslaitos, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

4 Biotalous ja puhtaat ratkaisut

Haitalliset vieraslajit: leviäminen, riskit ja torjuntatoimien priorisointi

Vastuuministeriö maa- ja metsätalousministeriö

Kestävä ja turvallinen kiertotalous

Vastuuministeriö ympäristöministeriö
Kestävä ja turvallinen kiertotalous (SIRKKU)
Päättynyt
SYKE, VTT, TTL, THL, Tukes

Kiertotalouden edistäminen yhdyskuntajätteen kierrätysastetta nostamalla

Vastuuministeriö ympäristöministeriö
Yhdyskuntajätteen kierrätyksellä vauhtia kiertotalouteen – JÄTEKIVA
Päättynyt
Suomen ympäristökeskus SYKE, Eunomia Research and Consulting, LCA Consulting Oy

Luonnon monimuotoisuuden suojelu ja ekosysteemipalveluiden turvaaminen

Vastuuministeriö ympäristöministeriö
Ekologisen kompensaation ohjauskeinojen kehittäminen
Päättynyt
Itä-Suomen yliopisto, Linnunmaa Oy
Tehokkaat ja vaikuttavat luontopohjaiset ratkaisut ilmastonmuutoksen sopeutumisen välineinä (TASAPELI)
Päättynyt
Aalto-yliopisto, Ilmatieteen laitos, Suomen ympäristökeskus SYKE, Tapio Oy, Turun yliopisto

Maankäyttösektorin toimet ja ilmastotavoitteiden saavuttaminen

Vastuuministeriö maa- ja metsätalousministeriö

Pitkän aikavälin vähäpäästöisyysstrategian taustaselvitykset

Vastuuministeriö työ- ja elinkeinoministeriö
Pitkän aikavälin kokonaispäästökehitys (PITKO)
Päättynyt
Teknologian tutkimuskeskus VTT, Suomen ympäristökeskus SYKE, Merit Economics

Ruokahävikki ja ravitsemussuositukset: ilmasto- ja ympäristövaikutukset

Vastuuministeriö maa- ja metsätalousministeriö

Ruokajärjestelmän kansanterveydellisten vaikutusten riskinarviointi

Vastuuministeriö maa- ja metsätalousministeriö
Ruokajärjestelmän kansanterveydellisten vaikutusten kustannukset ja riskinarviointi
Päättynyt
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, Helsingin yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL

Sähkö- ja kaasuautojen hankintojen kustannustehokkaat edistämiskeinot

Vastuuministeriö liikenne- ja viestintäministeriö
Sähkö- ja kaasuautojen hankintojen kustannustehokkaat edistämistoimet (GASELLI)
Päättynyt
Teknologian tutkimuskeskus VTT, Motiva Oy, Suomen Kiinteistöliitto ry

Vaikutusarvio kustannustehokkaan biopolttoaineiden polun toteutuksesta

Vastuuministeriö työ- ja elinkeinoministeriö
Biopolttoaineiden kustannustehokkaat toteutuspolut vuoteen 2030
Päättynyt
Pöyry Management Consulting Oy, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, TransEnergy Consulting Oy TEC

Vesihuollon tila ja rakennemuutos

Vastuuministeriö maa- ja metsätalousministeriö
Vesihuollon tila ja rakennemuutos
Päättynyt
Aalto-yliopisto, Tyrsky-Konsultointi Oy, Ramboll Oy, Keypro Oy

5 Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen

Arviointi kokeilukulttuurin kehittymisestä Suomessa

Vastuuministeriö valtioneuvoston kanslia
Kokeilukulttuuri Suomessa - opit, merkitys, systemaattinen toimintamalli ja suosituksia jatkotoimiksi (KOKSU)
Päättynyt
Suomen ympäristökeskus, Tampereen yliopisto, Innotiimi Oy

Kansainvälinen vertailu lobbausrekistereistä ja niiden toteuttamistavoista

Vastuuministeriö valtiovarainministeriö
Lobbarirekisterin kansainväliset mallit
Päättynyt
Itä-Suomen yliopisto

Sähkön jakeluverkon luvitus, toimitusvarmuus ja jakelun kustannustehokkuus

Vastuuministeriö työ- ja elinkeinoministeriö

Säädösten sujuvoittamisen kärkihankkeen arviointi

Vastuuministeriö työ- ja elinkeinoministeriö

Tekoäly-tutkimuskokonaisuus

Vastuuministeriö valtioneuvoston kanslia
Lohkoketjuteknologian ja ohjelmoitavan rahan hyödyntämismahdollisuudet palkkatulojen verotuksessa
Päättynyt
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Helsingin yliopisto
Tekoälyn kokonaiskuva ja kansallinen osaamiskartoitus
Päättynyt
Teknologian tutkimuskeskus VTT, ETLA, Aalto-yliopisto

6 Reformit

Alueellinen tilinpitojärjestelmä ja kansantuotteen mittaaminen

Vastuuministeriö valtiovarainministeriö
Alueellisen taloustiedon tietokanta (ALTA)
Päättynyt
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Pellervon taloudellinen tutkimuslaitos PTT

Kuntien digitalisaatiota koskeva selvitys

Vastuuministeriö valtiovarainministeriö
Kuntien digitaalisen toiminnan ja päätöksenteon kehittäminen sekä digitalisaation mahdollistaman säästöpotentiaalin tarkentaminen (KUNIT)
Päättynyt
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Suomen Kuntaliitto ry, Oulunkaaren kuntayhtymä

Kuntien ja maakuntien muutoksenhakujärjestelmiä koskeva selvitys

Vastuuministeriö valtiovarainministeriö

Matalapalkkaisen työn lisääntymisen vaikutukset sosiaaliturvaan

Vastuuministeriö valtioneuvoston kanslia

Palkkatyön, yrittäjyyden ja sosiaaliturvan yhteensovittaminen

Vastuuministeriö valtioneuvoston kanslia
Toimeentulon riskit ja yrittäjäriski työn murroksessa
Päättynyt
Svenska social- och kommunalhögskolan, Helsingin yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, Oxford Research

Sote- ja maakuntauudistuksen sekä valinnanvapausvalmistelun selvitykset

Vastuuministeriö sosiaali- ja terveysministeriö
Maakuntien järjestäytymismallit sosiaali- ja terveysalan TKI-toiminnan näkökulmasta
Päättynyt
Forefront Oy, MDI Public Oy, NHG Consulting Oy
Osuustoimintamuodon ja yleishyödyllisten yhteisöjen toiminnan edellytykset ja mahdollisuudet sosiaali- ja terveyspalveluissa
Päättynyt
Pellervon taloustutkimus PTT ry, NHG Consulting Oy, Idekoop osuuskunta
Tulevaisuuden tietojohtaminen maakunnissa
Päättynyt
NHG Consulting, Helsingin yliopisto, Tampereen teknillinen yliopisto, MDI, Aalto-yliopisto

Uudet yhteistyörakenteet sivistyksen ja hyvinvoinnin edistämisessä

Vastuuministeriö opetus- ja kulttuuriministeriö
HYVINSIVI – maakuntauudistus ja vahvistuvat yhteistyörakenteet hyvinvoinnissa ja sivistyksessä
Päättynyt
MDI Public Oy, Itä-Suomen yliopiston Alue- ja kuntatutkimuskeskus Spatia

7 Hallituksen keskeiset kivijalkahankkeet

EU turvallisuusyhteisönä: arvo- ja asenneperusta

Vastuuministeriö puolustusministeriö

Kansainvälisen ihmisoikeusjärjestelmän tila ja kehitystrendit

Vastuuministeriö ulkoministeriö

Kansalaisten ja turvapaikanhakijoiden oikeusapupalveluja koskeva selvitys

Vastuuministeriö oikeusministeriö
Kohti yhdenvertaisia ja laadukkaita oikeusapupalveluita
Päättynyt
Helsingin yliopisto, Siirtolaisuusinstituutti, Owal Group Oy

Kansallisen kestävän kehityksen politiikan (Agenda2030) kokonaisarviointi

Vastuuministeriö valtioneuvoston kanslia
Kehittävä arviointi Suomen kestävän kehityksen politiikasta ja muutospoluista (POLKU 2030)
Päättynyt
Demos Helsinki, Helsingin yliopiston kestävystieteen instituutti HELSUS, Suomen ympäristökeskus SYKE

Kestävän kehityksen innovaatiot Agenda 2030 -toimeenpanon tukemiseksi

Vastuuministeriö työ- ja elinkeinoministeriö
Kestävän kehityksen innovaatiot tukemassa Agenda 2030:n toimeenpanoa (KITA)
Päättynyt
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy, Pellervon taloustutkimus PTT ry, Forefront Oy, Owal Group Oy, Motiva Oy

Lähiympäristö koetun turvallisuuden lisäämisessä ja rikosten ehkäisemisessä

Vastuuministeriö oikeusministeriö
Lähiympäristö 2.0
Päättynyt
VTT, Suomen Pelastusalan Keskusliitto SPEK, Helsingin yliopisto, Aalto-yliopisto

Rikoksilla oireilevien nuorten palveluiden tehokkuus

Vastuuministeriö oikeusministeriö

Seuraamuskäytäntö rattijuopumuksissa ja ajokielloissa

Vastuuministeriö sisäministeriö
Seuraamuskäytäntö rattijuopumuksissa ja ajokielloissa
Päättynyt
Helsingin yliopisto, Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutti

Strateginen pelotevaikutus, ydinaseet ja Eurooppa

Vastuuministeriö ulkoministeriö

Valtion omistajaohjauksen muutosten vaikutusten arviointi

Vastuuministeriö valtioneuvoston kanslia
Valtion omistajapolitiikan ja -ohjauksen arviointi
Päättynyt
KPMG Oy, Etlatieto Oy, Vantage Consulting Oy

Yhdysvallat – Kiina – Venäjä ja muuttuva maailmanjärjestys

Vastuuministeriö puolustusministeriö
Muuttuvat suurvaltasuhteet ja Suomi
Päättynyt
Ulkopoliittinen instituutti

Yksilön toimintakyky, resilienssi ja kokonaisturvallisuus

Vastuuministeriö puolustusministeriö
Kokonaisvaltainen resilienssin hallinta: yksilön mukautumisvalmiuden vahvistaminen osana kokonaisturvallisuutta (KOREHA)
Päättynyt
Tampereen yliopisto, Ulkopoliittinen instituutti, Poliisiammattikorkeakoulu, Mentoritiimi Oy

8 Muut tietotarpeet

Kansantalouden keskipitkän aikavälin kasvuedellytysten arviointi

Vastuuministeriö valtiovarainministeriö
Kansantalouden keskipitkän aikavälin kasvuedellytysten arviointi
Päättynyt
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, Palkansaajien tutkimuslaitos

Lainsäädännön arviointineuvoston työn liikkeellelähdön arviointi

Vastuuministeriö valtioneuvoston kanslia

Metsälappalaisen kulttuurin erityispiirteet ja kulttuuri-identiteetti

Vastuuministeriö oikeusministeriö

Selvitys vertailulaboratoriotoiminnan yhteiskunnallisen roolin muutoksesta

Vastuuministeriö ympäristöministeriö

Tutkimustieto lainvalmistelussa ja siihen liittyvässä päätöksenteossa

Vastuuministeriö oikeusministeriö

Työvoiman ammatillinen liikkuvuus ja saatavuusongelmien ratkaisut

Vastuuministeriö valtioneuvoston kanslia
Työvoiman ammatillisen liikkuvuuden osatekijät ja ohjauskeinot
Päättynyt
Tampereen yliopisto, Pellervon taloustutkimus