Vuonna 2017 käynnistettäviksi valitut hankkeet

Käynnistettävillä hankkeilla toteutetaan valtioneuvoston vuoden 2017 selvitys- ja tutkimussuunnitelmaa.

Sisältöä päivitetään. Hankekuvaukset lisätään sivulle sitä mukaa kun sopimukset hanketoimijoiden kanssa allekirjoitetaan.

Otsikkotason koonti käynnistettäviksi valituista hankkeista.

Hankkeet on ryhmitelty selvitys- ja tutkimussuunnitelman painopisteiden ja teemojen mukaisesti:

1 Työllisyys ja kilpailukyky

Asuntomarkkinoiden toimivuus

Vastuuministeriö valtiovarainministeriö
Varainsiirtoveron asuntomarkkinavaikutukset
Käynnissä Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, Helsingin kaupungin tietokeskus
Vuokra-asuntosijoitusalan kannattavuus, kilpailutilanne ja kehittämistarpeet
Käynnissä Pellervon taloustutkimus PTT, Forefront Oy

Kv-vertailu maksuvaikeuksissa olevan yrityksen velkakonversiosta

Vastuuministeriö oikeusministeriö

Maahanmuuttajat ja innovaatiotalous

Vastuuministeriö työ- ja elinkeinoministeriö
Maahanmuuttajat ja innovaatiotalous (IMMI)
Käynnissä Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

Työllisyyden ja yrittäjyyden vahvistaminen

Vastuuministeriö työ- ja elinkeinoministeriö
Palkkatuen vaikutusten arviointi
Käynnissä Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA
Työttömyyden laaja-alaiset kustannukset
Käynnissä Pellervon taloustutkimus PTT
Työttömyysturvan suojaosan vaikutus työn tarjontaan
Käynnissä Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT
Yrittäjyyspaketin vahvistaminen
Käynnissä Forefront Oy, IDEA Partners Advisory LLP
Yrittäjyyttä ja työllisyyttä maakuntiin (YTYÄ)
Käynnissä Demos Helsinki, MDI, Common Dialogues

2 Osaaminen ja koulutus

Nais- ja miesenemmistöisten koulutusalojen segregaation purkaminen

Vastuuministeriö opetus- ja kulttuuriministeriö
Purkutalkoot: Nuorten koulutusvalintojen taustat ja keinot koulutus- ja ammattialojen sukupuolisegregaation lieventämiseksi
Käynnissä Nuorisotutkimusseura ry, Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus

Äidinkielen ja uskonnon muuttuvat koulutustarpeet

Vastuuministeriö opetus- ja kulttuuriministeriö
Koulujen monet kielet ja uskonnot (KUSKI)
Käynnissä Helsingin yliopisto

3 Hyvinvointi ja terveys

Ikääntyneiden ruokapalvelut ja mahdollisuudet tukea kotona asumista

Vastuuministeriö sosiaali- ja terveysministeriö
Ikäihmisten ruokapalvelut muuttuvassa toimintaympäristössä
Käynnissä Helsingin yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Mikkelin ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Ammattikeittiöosaajat ry, Geriatrinen Ravitsemus Gery ry

Kuntoutusjärjestelmän kokonaisuudistus

Vastuuministeriö sosiaali- ja terveysministeriö
Kuntoutusjärjestelmän kokonaisuudistus: tieto muutostyön perustana
Käynnissä NHG Consulting Oy, Etelä-Karjalan organisaatiokonsultointi

Maakunnan ja kuntien yhteistyö vammaisten ja ikääntyneiden asumisessa

Vastuuministeriö ympäristöministeriö

Yksinelävien asema yhteiskunnassa

Vastuuministeriö sosiaali- ja terveysministeriö
Yksin osana elinkaarta (YSI)
Käynnissä Suomen ympäristökeskus, Oxford Research Oy, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, Väestöliitto, Helsingin yliopisto

4 Biotalous ja puhtaat ratkaisut

Erätalouteen liittyvän yritystoiminnan nykytila ja kehittämisedellytykset

Vastuuministeriö maa- ja metsätalousministeriö
Erätalouteen liittyvän yritystoiminnan nykytila ja kehittämisedellytykset
Käynnissä Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti

Ilmaan joutuvien päästöjen haittakustannusmalli

Vastuuministeriö ympäristöministeriö
Ilmansaasteiden haittakustannusmalli Suomelle (IHKU)
Käynnissä Suomen ympäristökeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Ilmatieteen laitos

Kansallinen ilmastomuutoksen haavoittuvuus- ja riskiarviointi

Vastuuministeriö maa- ja metsätalousministeriö
Sää- ja ilmastoriskien arviointi ja toimintamallit (SIETO)
Käynnissä Ilmatieteen laitos, Suomen ympäristökeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Luonnonvarakeskus, Helsingin yliopisto

Kiertotalouden ja materiaalitehokkuuden edistäminen

Vastuuministeriö ympäristöministeriö
Jäteveden sisältämän fosforin talteenotto ja kierrättäminen
Käynnissä Aalto-yliopisto, Tyrsky-Konsultointi Oy
Kansallisen materiaalitehokkuusohjelman arviointi ja kehitysehdotukset
Käynnissä Ramboll Finland Oy, Luonnonvarakeskus
Kiertotalouden taloudelliset ohjauskeinot
Käynnissä VTT, SYKE, Motiva Oy

Päästökauppadirektiivin uudistamisen vaikutusten arviointi

Vastuuministeriö työ- ja elinkeinoministeriö

5 Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen

Automaattinen tiedonhankinta ja data-analytiikka vaikutusarvioinneissa

Vastuuministeriö ympäristöministeriö
Vaikuttavuuden arvioinnin tehostaminen (VAATE)
Käynnissä Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

Innovatiiviset julkiset hankinnat biotaloudessa ja puhtaissa ratkaisuissa

Vastuuministeriö maa- ja metsätalousministeriö
Innovatiiviset menettelyt biotalouden ja puhtaiden ratkaisujen hankinnoissa
Käynnissä Motiva Oy, Tapio Silva Oy, Lapin yliopisto, Turun yliopisto

MyData:n vaikutukset julkisen hallinnon organisaatioiden toimintaan

Vastuuministeriö valtiovarainministeriö
MyData muutosvoimana
Käynnissä Open Knowledge Finland ry, Oxford Research Oy, Aatos Technologies Oy

Sääntelytaakan vähentäminen ”Yksi yhdestä” -periaatetta soveltamalla

Vastuuministeriö maa- ja metsätalousministeriö
Sääntelytaakan vähentäminen ”Yksi yhdestä” -periaatetta soveltamalla
Käynnissä KPMG Oy, Vantage Consulting Oy, Frisky & Anjoy Oy

Ympäristölupamenettelyjen yhden luukun periaatteen vaikutusarviointi

Vastuuministeriö ympäristöministeriö

6 Reformit

Alueidenkäytön ja rakentamisen ohjaus maakuntauudistuksessa

Vastuuministeriö ympäristöministeriö
Alueidenkäytön suunnittelu ja maakuntauudistus (AAMU)
Käynnissä Suomen ympäristökeskus, FCG Finnish Consulting Group

Aluetalouden tietoperusta kasvun ja kilpailukyvyn vahvistajana

Vastuuministeriö työ- ja elinkeinoministeriö
Kasvua ja kilpailukykyä tiedolla alueille (KAKITA)
Käynnissä MDI Public Oy, Forefront Oy, Perlacon

Kansalaisten asiointi julkisessa hallinnossa

Vastuuministeriö sosiaali- ja terveysministeriö
Asiakasmaksujen kohtaanto, vaikutukset ja oikeudenmukaisuus
Käynnissä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
YhdessäMielin
Käynnissä Suomen Mielenterveysseura ry, London School of Economics and Political Science, Åbo Akademi, A-klinikkasäätiö, Evipro Oy, Koulutetut Kokemusasiantuntijat KoKoA ry

Kuntien lakisääteiset tehtävät sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen

Vastuuministeriö valtiovarainministeriö

Lohkoketjuteknologian hyödyntämisen mahdollisuudet ja hyödyt

Vastuuministeriö valtiovarainministeriö
Lohkoketjuteknologian hyödyntämisen mahdollisuudet ja hyödyt
Käynnissä Teknologian tutkimuskeskus VTT

Sote- ja maakuntauudistuksen toteutuksen tuki

Vastuuministeriö valtiovarainministeriö
Maakunnan ohjausmallit (MOHJU)
Käynnissä NHG Consulting, MDI, Frisky & Anjoy, Tempo Economics
Sote- ja maakuntapalveluiden yhteistyön rakenteet, toimintamallit ja ohjauskeinot (SOMAYRTTI)
Käynnissä MDI Public Oy, Nordic Healthcare Group, Frisky & Anjoy, Tempo Economics Oy
Sote- ja maakuntauudistuksen toimeenpano (SMUUTO)
Käynnissä MDI Public Oy, Nordic Healthcare Group, Frisky & Anjoy

Yrityspalveluiden sähköisten järjestelmien käyttö ja kehittäminen

Vastuuministeriö työ- ja elinkeinoministeriö
Yrityspalveluiden sähköisten järjestelmien käyttö ja kehittäminen
Käynnissä VTT, Lapin ELY-keskus, Lapin TE-toimisto

7 Hallituksen keskeiset kivijalkahankkeet

Energia ja huoltovarmuus

Vastuuministeriö puolustusministeriö
Energia ja huoltovarmuus: geopoliittisten ja strategisten siirtymien ennakointi turvallisuuspoliittisesta näkökulmasta
Käynnissä Pöyry Management Consulting, Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutti

Ihmiskaupan uhreja koskevan lainsäädännön toimivuus

Vastuuministeriö oikeusministeriö
Ihmiskaupan uhrien tunnistamista ja auttamista koskevan lainsäädännön toimivuus
Käynnissä Yhdenvertaisuusvaltuutettu (Kansallinen ihmiskaupparaportoija)

Kestävän kehityksen toimenpidesitoumus-työkalun arviointi

Vastuuministeriö valtioneuvoston kanslia
Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus: sitoumustyökalun arviointi ja kehittäminen (KekeArvi)
Käynnissä Suomen ympäristökeskus, Demos Helsinki, Kaskas Media

Kokonaisarvio valmiuslain ja perustuslain 23 §:n suhteesta

Vastuuministeriö oikeusministeriö

Osaamisen huoltovarmuus Suomen puolustuksen turvaamisessa

Vastuuministeriö puolustusministeriö

Pohjoismaiden ulko- ja turvallisuuspoliittinen yhteistyö

Vastuuministeriö ulkoasiainministeriö

Vaikuttavuuden vahvistaminen konfliktien ehkäisyssä ja hallinnassa

Vastuuministeriö ulkoasiainministeriö
Osallistava rauhanvälitys ja konfliktien ehkäiseminen: Suomen malli
Käynnissä Tampereen yliopiston rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus (TAPRI)

Yhdysvaltain vaikutus Euroopan ja Suomen turvallisuudelle

Vastuuministeriö ulkoasiainministeriö

8 Muut tietotarpeet

100 vuotta pientä avotaloutta

Vastuuministeriö valtioneuvoston kanslia
100 vuotta pientä avotaloutta
Käynnissä Aalto-yliopisto, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, Helsingin yliopisto

EU:n tutkimus- ja innovaatiorahoituksen vaikuttavuus Suomessa

Vastuuministeriö työ- ja elinkeinoministeriö
Miten EU:n tutkimuksen ja innovaatioiden puiteohjelma voi lisätä TKI-rahoituksen vaikuttavutta Suomessa?
Käynnissä Forefront Oy, Technopolis Group Ltd, Ramboll Management Consulting Oy, Pellervon taloustutkimus ry

Kolmas sektori viranomaisten turvallisuustoiminnan tukena

Vastuuministeriö sisäministeriö
Kolmas sektori viranomaisten turvallisuustoiminnan tukena
Käynnissä Ramboll Management Consulting Oy, Vaasan yliopisto

Liikenteeseen ja autoiluun liittyvien verojen simulointimalli

Vastuuministeriö valtiovarainministeriö
Liikenteeseen ja autoiluun liittyvien verojen simulointimallin rakentaminen
Käynnissä Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT), Palkansaajien tutkimuslaitos, Tilastokeskus

Tutkimuslaitos- ja rahoitusuudistuksen arviointi

Vastuuministeriö valtioneuvoston kanslia
Tutkimuslaitos- ja rahoitusuudistuksen arviointi
Käynnissä Ramboll Management Consulting Oy, Gaia Consulting Oy, Tempo Economics Oy, Lapin yliopisto, Dr. Paul Cunningham, professori Peter Maassen

Työmarkkinoiden toiminta

Vastuuministeriö valtioneuvoston kanslia