Vuonna 2017 käynnistettäviksi valitut hankkeet

Käynnistettävillä hankkeilla toteutetaan valtioneuvoston vuoden 2017 selvitys- ja tutkimussuunnitelmaa.

Sisältöä päivitetään. Hankekuvaukset lisätään sivulle sitä mukaa kun sopimukset hanketoimijoiden kanssa allekirjoitetaan.

Otsikkotason koonti käynnistettäviksi valituista hankkeista.

Hankkeet on ryhmitelty selvitys- ja tutkimussuunnitelman painopisteiden ja teemojen mukaisesti:

1 Työllisyys ja kilpailukyky

Asuntomarkkinoiden toimivuus

Vastuuministeriö valtiovarainministeriö
Varainsiirtoveron asuntomarkkinavaikutukset
Käynnissä Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, Helsingin kaupungin tietokeskus
Vuokra-asuntosijoitusalan kannattavuus, kilpailutilanne ja kehittämistarpeet
Käynnissä Pellervon taloustutkimus PTT, Forefront Oy

Maahanmuuttajat ja innovaatiotalous

Vastuuministeriö työ- ja elinkeinoministeriö
Maahanmuuttajat ja innovaatiotalous (IMMI)
Käynnissä Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

Työllisyyden ja yrittäjyyden vahvistaminen

Vastuuministeriö työ- ja elinkeinoministeriö
Työttömyyden laaja-alaiset kustannukset
Käynnissä Pellervon taloustutkimus PTT
Työttömyysturvan suojaosan vaikutus työn tarjontaan
Käynnissä Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT
Yrittäjyyspaketin vahvistaminen
Käynnissä Forefront Oy, IDEA Partners Advisory LLP

4 Biotalous ja puhtaat ratkaisut

Erätalouteen liittyvän yritystoiminnan nykytila ja kehittämisedellytykset

Vastuuministeriö maa- ja metsätalousministeriö
Erätalouteen liittyvän yritystoiminnan nykytila ja kehittämisedellytykset
Käynnissä Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti

Päästökauppadirektiivin uudistamisen vaikutusten arviointi

Vastuuministeriö työ- ja elinkeinoministeriö

5 Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen

MyData:n vaikutukset julkisen hallinnon organisaatioiden toimintaan

Vastuuministeriö valtiovarainministeriö
MyData muutosvoimana
Käynnissä Open Knowledge Finland ry, Oxford Research Oy, Aatos Technologies Oy

6 Reformit

Aluetalouden tietoperusta kasvun ja kilpailukyvyn vahvistajana

Vastuuministeriö työ- ja elinkeinoministeriö
Kasvua ja kilpailukykyä tiedolla alueille (KAKITA)
Käynnissä MDI Public Oy, Forefront Oy, Perlacon

Kansalaisten asiointi julkisessa hallinnossa

Vastuuministeriö sosiaali- ja terveysministeriö

Sote- ja maakuntauudistuksen toteutuksen tuki

Vastuuministeriö valtiovarainministeriö
Maakunnan ohjausmallit (MOHJU)
Käynnissä NHG Consulting, MDI, Frisky & Anjoy, Tempo Economics
Sote- ja maakuntauudistuksen toimeenpano (SMUUTO)
Käynnissä MDI Public Oy, Nordic Healthcare Group, Frisky & Anjoy

7 Hallituksen keskeiset kivijalkahankkeet

Kestävän kehityksen toimenpidesitoumus-työkalun arviointi

Vastuuministeriö valtioneuvoston kanslia
Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus: sitoumustyökalun arviointi ja kehittäminen (KekeArvi)
Käynnissä Suomen ympäristökeskus, Demos Helsinki, Kaskas Media

Kokonaisarvio valmiuslain ja perustuslain 23 §:n suhteesta

Vastuuministeriö oikeusministeriö

Osaamisen huoltovarmuus Suomen puolustuksen turvaamisessa

Vastuuministeriö puolustusministeriö

Pohjoismaiden ulko- ja turvallisuuspoliittinen yhteistyö

Vastuuministeriö ulkoasiainministeriö

Vaikuttavuuden vahvistaminen konfliktien ehkäisyssä ja hallinnassa

Vastuuministeriö ulkoasiainministeriö
Osallistava rauhanvälitys ja konfliktien ehkäiseminen: Suomen malli
Käynnissä Tampereen yliopiston rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus (TAPRI)

Yhdysvaltain vaikutus Euroopan ja Suomen turvallisuudelle

Vastuuministeriö ulkoasiainministeriö