Vuonna 2017 käynnistettäviksi valitut hankkeet

Käynnistettävillä hankkeilla toteutetaan valtioneuvoston vuoden 2017 selvitys- ja tutkimussuunnitelmaa.

Sisältöä päivitetään. Hankekuvaukset lisätään sivulle sitä mukaa kun sopimukset hanketoimijoiden kanssa allekirjoitetaan.

Otsikkotason koonti käynnistettäviksi valituista hankkeista.

Hankkeet on ryhmitelty selvitys- ja tutkimussuunnitelman painopisteiden ja teemojen mukaisesti:

1 Työllisyys ja kilpailukyky

Asuntomarkkinoiden toimivuus

Vastuuministeriö valtiovarainministeriö
Varainsiirtoveron asuntomarkkinavaikutukset
Käynnissä Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, Helsingin kaupungin tietokeskus
Vuokra-asuntosijoitusalan kannattavuus, kilpailutilanne ja kehittämistarpeet
Käynnissä Pellervon taloustutkimus PTT, Forefront Oy

Maahanmuuttajat ja innovaatiotalous

Vastuuministeriö työ- ja elinkeinoministeriö
Maahanmuuttajat ja innovaatiotalous (IMMI)
Käynnissä Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

Työllisyyden ja yrittäjyyden vahvistaminen

Vastuuministeriö työ- ja elinkeinoministeriö
Palkkatuen vaikutusten arviointi
Käynnissä Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA
Työttömyyden laaja-alaiset kustannukset
Käynnissä Pellervon taloustutkimus PTT
Työttömyysturvan suojaosan vaikutus työn tarjontaan
Käynnissä Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT
Yrittäjyyspaketin vahvistaminen
Käynnissä Forefront Oy, IDEA Partners Advisory LLP

2 Osaaminen ja koulutus

Äidinkielen ja uskonnon muuttuvat koulutustarpeet

Vastuuministeriö opetus- ja kulttuuriministeriö
Koulujen monet kielet ja uskonnot (KUSKI)
Käynnissä Helsingin yliopisto

3 Hyvinvointi ja terveys

Kuntoutusjärjestelmän kokonaisuudistus

Vastuuministeriö sosiaali- ja terveysministeriö
Kuntoutusjärjestelmän kokonaisuudistus: tieto muutostyön perustana
Käynnissä NHG Consulting Oy, Etelä-Karjalan organisaatiokonsultointi

Maakunnan ja kuntien yhteistyö vammaisten ja ikääntyneiden asumisessa

Vastuuministeriö ympäristöministeriö

Yksinelävien asema yhteiskunnassa

Vastuuministeriö sosiaali- ja terveysministeriö
Yksin osana elinkaarta (YSI)
Käynnissä Suomen ympäristökeskus, Oxford Research Oy, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, Väestöliitto, Helsingin yliopisto

4 Biotalous ja puhtaat ratkaisut

Erätalouteen liittyvän yritystoiminnan nykytila ja kehittämisedellytykset

Vastuuministeriö maa- ja metsätalousministeriö
Erätalouteen liittyvän yritystoiminnan nykytila ja kehittämisedellytykset
Käynnissä Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti

Kiertotalouden ja materiaalitehokkuuden edistäminen

Vastuuministeriö ympäristöministeriö
Jäteveden sisältämän fosforin talteenotto ja kierrättäminen
Käynnissä Aalto-yliopisto, Tyrsky-Konsultointi Oy

Päästökauppadirektiivin uudistamisen vaikutusten arviointi

Vastuuministeriö työ- ja elinkeinoministeriö

5 Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen

Automaattinen tiedonhankinta ja data-analytiikka vaikutusarvioinneissa

Vastuuministeriö ympäristöministeriö
Vaikuttavuuden arvioinnin tehostaminen (VAATE)
Käynnissä Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

Innovatiiviset julkiset hankinnat biotaloudessa ja puhtaissa ratkaisuissa

Vastuuministeriö maa- ja metsätalousministeriö
Innovatiiviset menettelyt biotalouden ja puhtaiden ratkaisujen hankinnoissa
Käynnissä Motiva Oy, Tapio Silva Oy, Lapin yliopisto, Turun yliopisto

MyData:n vaikutukset julkisen hallinnon organisaatioiden toimintaan

Vastuuministeriö valtiovarainministeriö
MyData muutosvoimana
Käynnissä Open Knowledge Finland ry, Oxford Research Oy, Aatos Technologies Oy

6 Reformit

Alueidenkäytön ja rakentamisen ohjaus maakuntauudistuksessa

Vastuuministeriö ympäristöministeriö
Alueidenkäytön suunnittelu ja maakuntauudistus (AAMU)
Käynnissä Suomen ympäristökeskus, FCG Finnish Consulting Group

Aluetalouden tietoperusta kasvun ja kilpailukyvyn vahvistajana

Vastuuministeriö työ- ja elinkeinoministeriö
Kasvua ja kilpailukykyä tiedolla alueille (KAKITA)
Käynnissä MDI Public Oy, Forefront Oy, Perlacon

Kansalaisten asiointi julkisessa hallinnossa

Vastuuministeriö sosiaali- ja terveysministeriö
YhdessäMielin
Käynnissä Suomen Mielenterveysseura ry, London School of Economics and Political Science, Åbo Akademi, A-klinikkasäätiö, Evipro Oy, Koulutetut Kokemusasiantuntijat KoKoA ry

Kuntien lakisääteiset tehtävät sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen

Vastuuministeriö valtiovarainministeriö

Lohkoketjuteknologian hyödyntämisen mahdollisuudet ja hyödyt

Vastuuministeriö valtiovarainministeriö
Lohkoketjuteknologian hyödyntämisen mahdollisuudet ja hyödyt
Käynnissä Teknologian tutkimuskeskus VTT

Sote- ja maakuntauudistuksen toteutuksen tuki

Vastuuministeriö valtiovarainministeriö
Maakunnan ohjausmallit (MOHJU)
Käynnissä NHG Consulting, MDI, Frisky & Anjoy, Tempo Economics
Sote- ja maakuntapalveluiden yhteistyön rakenteet, toimintamallit ja ohjauskeinot (SOMAYRTTI)
Käynnissä MDI Public Oy, Nordic Healthcare Group, Frisky & Anjoy, Tempo Economics Oy
Sote- ja maakuntauudistuksen toimeenpano (SMUUTO)
Käynnissä MDI Public Oy, Nordic Healthcare Group, Frisky & Anjoy

Yrityspalveluiden sähköisten järjestelmien käyttö ja kehittäminen

Vastuuministeriö työ- ja elinkeinoministeriö
Yrityspalveluiden sähköisten järjestelmien käyttö ja kehittäminen
Käynnissä VTT, Lapin ELY-keskus, Lapin TE-toimisto

7 Hallituksen keskeiset kivijalkahankkeet

Ihmiskaupan uhreja koskevan lainsäädännön toimivuus

Vastuuministeriö oikeusministeriö
Ihmiskaupan uhrien tunnistamista ja auttamista koskevan lainsäädännön toimivuus
Käynnissä Yhdenvertaisuusvaltuutettu (Kansallinen ihmiskaupparaportoija)

Kestävän kehityksen toimenpidesitoumus-työkalun arviointi

Vastuuministeriö valtioneuvoston kanslia
Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus: sitoumustyökalun arviointi ja kehittäminen (KekeArvi)
Käynnissä Suomen ympäristökeskus, Demos Helsinki, Kaskas Media

Kokonaisarvio valmiuslain ja perustuslain 23 §:n suhteesta

Vastuuministeriö oikeusministeriö

Osaamisen huoltovarmuus Suomen puolustuksen turvaamisessa

Vastuuministeriö puolustusministeriö

Pohjoismaiden ulko- ja turvallisuuspoliittinen yhteistyö

Vastuuministeriö ulkoasiainministeriö

Vaikuttavuuden vahvistaminen konfliktien ehkäisyssä ja hallinnassa

Vastuuministeriö ulkoasiainministeriö
Osallistava rauhanvälitys ja konfliktien ehkäiseminen: Suomen malli
Käynnissä Tampereen yliopiston rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus (TAPRI)

Yhdysvaltain vaikutus Euroopan ja Suomen turvallisuudelle

Vastuuministeriö ulkoasiainministeriö

8 Muut tietotarpeet

Kolmas sektori viranomaisten turvallisuustoiminnan tukena

Vastuuministeriö sisäministeriö
Kolmas sektori viranomaisten turvallisuustoiminnan tukena
Käynnissä Ramboll Management Consulting Oy, Vaasan yliopisto

Työmarkkinoiden toiminta

Vastuuministeriö valtioneuvoston kanslia