1 Työllisyys ja kilpailukyky

Asuntomarkkinoiden toimivuus

Vastuuministeriö valtiovarainministeriö
Varainsiirtoveron asuntomarkkinavaikutukset
Päättynyt
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT, Helsingin kaupungin tietokeskus
Vuokra-asuntosijoitusalan kannattavuus, kilpailutilanne ja kehittämistarpeet
Päättynyt
Pellervon taloustutkimus PTT, Forefront Oy

Kv-vertailu maksuvaikeuksissa olevan yrityksen velkakonversiosta

Vastuuministeriö oikeusministeriö

Maahanmuuttajat ja innovaatiotalous

Vastuuministeriö työ- ja elinkeinoministeriö
Maahanmuuttajat ja innovaatiotalous (IMMI)
Päättynyt
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

Suurten vientirahoitushankkeiden taloudelliset vaikutukset

Vastuuministeriö työ- ja elinkeinoministeriö

Työllisyyden ja yrittäjyyden vahvistaminen

Vastuuministeriö työ- ja elinkeinoministeriö
Palkkatuen vaikutusten arviointi
Päättynyt
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA
Työttömyyden laaja-alaiset kustannukset
Päättynyt
Pellervon taloustutkimus PTT
Työttömyysturvan suojaosan vaikutus työn tarjontaan
Päättynyt
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT
Yrittäjyyspaketin vahvistaminen
Päättynyt
Forefront Oy, IDEA Partners Advisory LLP
Yrittäjyyttä ja työllisyyttä maakuntiin (YTYÄ)
Päättynyt
Demos Helsinki, MDI, Common Dialogues

2 Osaaminen ja koulutus

Nais- ja miesenemmistöisten koulutusalojen segregaation purkaminen

Vastuuministeriö opetus- ja kulttuuriministeriö
Purkutalkoot: Nuorten koulutusvalintojen taustat ja keinot koulutus- ja ammattialojen sukupuolisegregaation lieventämiseksi
Päättynyt
Nuorisotutkimusseura ry, Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiö Otus

Poikien koulumenestyksen ja osaamisen parantaminen

Vastuuministeriö opetus- ja kulttuuriministeriö
Miten selättää poikien alisuoriutuminen peruskoulussa?
Päättynyt
Helsingin yliopisto, Jyväskylän yliopisto

SOTE-uudistuksen vaikutukset osaamisen uudistamiseen

Vastuuministeriö opetus- ja kulttuuriministeriö
Optimoitu sote-ammattilaisten koulutus- ja osaamisuudistus
Päättynyt
Itä-Suomen yliopisto, Savonia-ammattikorkeakoulu, Lapin ammattikorkeakoulu

Äidinkielen ja uskonnon muuttuvat koulutustarpeet

Vastuuministeriö opetus- ja kulttuuriministeriö
Koulujen monet kielet ja uskonnot (KUSKI)
Päättynyt
Helsingin yliopisto

3 Hyvinvointi ja terveys

Ikääntyneiden ruokapalvelut ja mahdollisuudet tukea kotona asumista

Vastuuministeriö sosiaali- ja terveysministeriö
Ikäihmisten ruokapalvelut muuttuvassa toimintaympäristössä
Päättynyt
Helsingin yliopisto, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Mikkelin ammattikorkeakoulu, Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Ammattikeittiöosaajat ry, Geriatrinen Ravitsemus Gery ry

Kuntoutusjärjestelmän kokonaisuudistus

Vastuuministeriö sosiaali- ja terveysministeriö
Kuntoutusjärjestelmän kokonaisuudistus: tieto muutostyön perustana
Päättynyt
NHG Consulting Oy, Etelä-Karjalan organisaatiokonsultointi

Maakunnan ja kuntien yhteistyö vammaisten ja ikääntyneiden asumisessa

Vastuuministeriö ympäristöministeriö

Riittämättömän liikunnan yhteiskunnalliset kustannukset

Vastuuministeriö opetus- ja kulttuuriministeriö
Kunnon, fyysisen aktiivisuuden ja istumisen vaikutus yhteiskunnallisiin kustannuksiin
Päättynyt
UKK-instituutti, Jyväskylän yliopisto, Ramboll Consulting Oy

Yksinelävien asema yhteiskunnassa

Vastuuministeriö sosiaali- ja terveysministeriö
Yksin osana elinkaarta (YSI)
Päättynyt
Suomen ympäristökeskus, Oxford Research Oy, Elinkeinoelämän tutkimuslaitos, Väestöliitto, Helsingin yliopisto

4 Biotalous ja puhtaat ratkaisut

Erätalouteen liittyvän yritystoiminnan nykytila ja kehittämisedellytykset

Vastuuministeriö maa- ja metsätalousministeriö
Erätalouteen liittyvän yritystoiminnan nykytila ja kehittämisedellytykset
Päättynyt
Helsingin yliopiston Ruralia-instituutti

Ilmaan joutuvien päästöjen haittakustannusmalli

Vastuuministeriö ympäristöministeriö
Ilmansaasteiden haittakustannusmalli Suomelle (IHKU)
Päättynyt
Suomen ympäristökeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Ilmatieteen laitos

Kansallinen ilmastomuutoksen haavoittuvuus- ja riskiarviointi

Vastuuministeriö maa- ja metsätalousministeriö
Sää- ja ilmastoriskien arviointi ja toimintamallit (SIETO)
Päättynyt
Ilmatieteen laitos, Suomen ympäristökeskus, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Luonnonvarakeskus, Helsingin yliopisto

Kiertotalouden ja materiaalitehokkuuden edistäminen

Vastuuministeriö ympäristöministeriö
Jäteveden sisältämän fosforin talteenotto ja kierrättäminen
Päättynyt
Aalto-yliopisto, Tyrsky-Konsultointi Oy
Kansallisen materiaalitehokkuusohjelman arviointi ja kehitysehdotukset
Päättynyt
Ramboll Finland Oy, Luonnonvarakeskus
Kiertotalouden taloudelliset ohjauskeinot
Päättynyt
VTT, SYKE, Motiva Oy

Metaanilla toimivien kaasuajoneuvojen käyttörajoitukset maan alla

Vastuuministeriö liikenne- ja viestintäministeriö

Päästökauppadirektiivin uudistamisen vaikutusten arviointi

Vastuuministeriö työ- ja elinkeinoministeriö

Vesienhoidon ympäristötavoitteet ja poikkeamien perusteet

Vastuuministeriö ympäristöministeriö
Vesienhoidon ympäristötavoitteista poikkeaminen: Perusteet ja menettely
Päättynyt
Suomen ympäristökeskus SYKE, Itä-Suomen yliopisto

5 Digitalisaatio, kokeilut ja normien purkaminen

Automaattinen tiedonhankinta ja data-analytiikka vaikutusarvioinneissa

Vastuuministeriö ympäristöministeriö
Vaikuttavuuden arvioinnin tehostaminen (VAATE)
Päättynyt
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy

Innovatiiviset julkiset hankinnat biotaloudessa ja puhtaissa ratkaisuissa

Vastuuministeriö maa- ja metsätalousministeriö
Innovatiiviset menettelyt biotalouden ja puhtaiden ratkaisujen hankinnoissa
Päättynyt
Motiva Oy, Tapio Silva Oy, Lapin yliopisto, Turun yliopisto

MyData:n vaikutukset julkisen hallinnon organisaatioiden toimintaan

Vastuuministeriö valtiovarainministeriö
MyData muutosvoimana
Päättynyt
Open Knowledge Finland ry, Oxford Research Oy, Aatos Technologies Oy

Sääntelytaakan vähentäminen ”Yksi yhdestä” -periaatetta soveltamalla

Vastuuministeriö maa- ja metsätalousministeriö
Sääntelytaakan vähentäminen ”Yksi yhdestä” -periaatetta soveltamalla
Päättynyt
KPMG Oy, Vantage Consulting Oy, Frisky & Anjoy Oy

Ympäristölupamenettelyjen yhden luukun periaatteen vaikutusarviointi

Vastuuministeriö ympäristöministeriö

6 Reformit

Alueidenkäytön ja rakentamisen ohjaus maakuntauudistuksessa

Vastuuministeriö ympäristöministeriö
Alueidenkäytön suunnittelu ja maakuntauudistus (AAMU)
Päättynyt
Suomen ympäristökeskus, FCG Finnish Consulting Group

Aluetalouden tietoperusta kasvun ja kilpailukyvyn vahvistajana

Vastuuministeriö työ- ja elinkeinoministeriö
Kasvua ja kilpailukykyä tiedolla alueille (KAKITA)
Päättynyt
MDI Public Oy, Forefront Oy, Perlacon

Kansalaisten asiointi julkisessa hallinnossa

Vastuuministeriö sosiaali- ja terveysministeriö
Asiakasmaksujen kohtaanto, vaikutukset ja oikeudenmukaisuus
Päättynyt
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
YhdessäMielin
Päättynyt
Suomen Mielenterveysseura ry, London School of Economics and Political Science, Åbo Akademi, A-klinikkasäätiö, Evipro Oy, Koulutetut Kokemusasiantuntijat KoKoA ry

Kuntien käyttötalouden menojen kannustinjärjestelmä

Vastuuministeriö valtiovarainministeriö
Kuntien käyttötalouden menojen kannustinjärjestelmä
Päättynyt
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT

Kuntien lakisääteiset tehtävät sote- ja maakuntauudistuksen jälkeen

Vastuuministeriö valtiovarainministeriö

Kuntien rakennuskannan kehitys- ja säästöpotentiaali

Vastuuministeriö valtiovarainministeriö

Lohkoketjuteknologian hyödyntämisen mahdollisuudet ja hyödyt

Vastuuministeriö valtiovarainministeriö
Lohkoketjuteknologian hyödyntämisen mahdollisuudet ja hyödyt
Päättynyt
Teknologian tutkimuskeskus VTT

Sote- ja maakuntauudistuksen toteutuksen tuki

Vastuuministeriö valtiovarainministeriö
Maakunnan ohjausmallit (MOHJU)
Päättynyt
NHG Consulting, MDI, Frisky & Anjoy, Tempo Economics
Sote- ja maakuntapalveluiden yhteistyön rakenteet, toimintamallit ja ohjauskeinot (SOMAYRTTI)
Päättynyt
MDI Public Oy, Nordic Healthcare Group, Frisky & Anjoy, Tempo Economics Oy
Sote- ja maakuntauudistuksen toimeenpano (SMUUTO)
Päättynyt
MDI Public Oy, Nordic Healthcare Group, Frisky & Anjoy

Yrityspalveluiden sähköisten järjestelmien käyttö ja kehittäminen

Vastuuministeriö työ- ja elinkeinoministeriö
Yrityspalveluiden sähköisten järjestelmien käyttö ja kehittäminen
Päättynyt
VTT, Lapin ELY-keskus, Lapin TE-toimisto

7 Hallituksen keskeiset kivijalkahankkeet

Energia ja huoltovarmuus

Vastuuministeriö puolustusministeriö
Energia ja huoltovarmuus: geopoliittisten ja strategisten siirtymien ennakointi turvallisuuspoliittisesta näkökulmasta
Päättynyt
Pöyry Management Consulting, Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutti

Ihmiskaupan uhreja koskevan lainsäädännön toimivuus

Vastuuministeriö oikeusministeriö
Ihmiskaupan uhrien tunnistamista ja auttamista koskevan lainsäädännön toimivuus
Päättynyt
Yhdenvertaisuusvaltuutettu (Kansallinen ihmiskaupparaportoija)

Kestävän kehityksen toimenpidesitoumus-työkalun arviointi

Vastuuministeriö valtioneuvoston kanslia
Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus: sitoumustyökalun arviointi ja kehittäminen (KekeArvi)
Päättynyt
Suomen ympäristökeskus, Demos Helsinki, Kaskas Media

Kokonaisarvio valmiuslain ja perustuslain 23 §:n suhteesta

Vastuuministeriö oikeusministeriö

Kyberturvallisuuden strateginen johtaminen Suomessa

Vastuuministeriö puolustusministeriö
Kyberturvallisuuden strateginen johtaminen Suomessa
Päättynyt
Jyväskylän yliopisto, Aalto-yliopisto

Osaamisen huoltovarmuus Suomen puolustuksen turvaamisessa

Vastuuministeriö puolustusministeriö

Pohjoismaiden ulko- ja turvallisuuspoliittinen yhteistyö

Vastuuministeriö ulkoasiainministeriö

Vaikuttavuuden vahvistaminen konfliktien ehkäisyssä ja hallinnassa

Vastuuministeriö ulkoasiainministeriö
Osallistava rauhanvälitys ja konfliktien ehkäiseminen: Suomen malli
Päättynyt
Tampereen yliopiston rauhan- ja konfliktintutkimuskeskus (TAPRI)

Yhdysvaltain vaikutus Euroopan ja Suomen turvallisuudelle

Vastuuministeriö ulkoasiainministeriö

8 Muut tietotarpeet

100 vuotta pientä avotaloutta

Vastuuministeriö valtioneuvoston kanslia
100 vuotta pientä avotaloutta
Päättynyt
Aalto-yliopisto, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus, Helsingin yliopisto

Asuinhuoneistojen sähköinen hallinta ja vaihdanta

Vastuuministeriö maa- ja metsätalousministeriö

EU:n tutkimus- ja innovaatiorahoituksen vaikuttavuus Suomessa

Vastuuministeriö työ- ja elinkeinoministeriö
Miten EU:n tutkimuksen ja innovaatioiden puiteohjelma voi lisätä TKI-rahoituksen vaikuttavutta Suomessa?
Päättynyt
Forefront Oy, Technopolis Group Ltd, Ramboll Management Consulting Oy, Pellervon taloustutkimus ry

Euroopan unionin rahoitusjärjestelmän uudistaminen

Vastuuministeriö valtiovarainministeriö
Euroopan unionin rahoitusjärjestelmän uudistaminen Suomen näkökulmasta
Päättynyt
Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT

Kolmas sektori viranomaisten turvallisuustoiminnan tukena

Vastuuministeriö sisäministeriö
Kolmas sektori viranomaisten turvallisuustoiminnan tukena
Päättynyt
Ramboll Management Consulting Oy, Vaasan yliopisto

Liikenteeseen ja autoiluun liittyvien verojen simulointimalli

Vastuuministeriö valtiovarainministeriö
Liikenteeseen ja autoiluun liittyvien verojen simulointimallin rakentaminen
Päättynyt
Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT), Palkansaajien tutkimuslaitos, Tilastokeskus

Menettelytavat tutkimus- ja innovaatiotoiminnan strategisille valinnoille

Vastuuministeriö opetus- ja kulttuuriministeriö
Menettelytavat tutkimus- ja innovaatiotoiminnan strategisille valinnoille
Päättynyt
Etlatieto Oy, Gaia Consulting Oy, Hellon Oy, Innovation Leadership Board

Päästökaupan hiilivuotoa torjuvien toimien vaikutukset

Vastuuministeriö työ- ja elinkeinoministeriö
Päästökaupan hiilivuotoa torjuvien toimien vaikutukset
Päättynyt
Pöyry Management Consulting Oy

Suomalainen työ murroksen jälkeen – päätöksentekotarpeiden ennakointi

Vastuuministeriö valtioneuvoston kanslia
Suomalainen työ murroksen jälkeen
Päättynyt
Demos ry, VTT

Talousarvion sukupuolivaikutusten arvioinnin kehittäminen

Vastuuministeriö valtiovarainministeriö
Tasa-arvoa talousarvioon
Päättynyt
Ekvalita Ab

Talouspolitiikan tulonjakovaikutusten arviointi

Vastuuministeriö valtioneuvoston kanslia
Talouspolitiikan käyttäytymisvaikutusten arviointi
Päättynyt
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL, VATT

Tutkimuslaitos- ja rahoitusuudistuksen arviointi

Vastuuministeriö valtioneuvoston kanslia
Tutkimuslaitos- ja rahoitusuudistuksen arviointi
Päättynyt
Ramboll Management Consulting Oy, Gaia Consulting Oy, Tempo Economics Oy, Lapin yliopisto, Dr. Paul Cunningham, professori Peter Maassen

Työmarkkinoiden toiminta

Vastuuministeriö valtioneuvoston kanslia

Valtion vuokrajärjestelmän toimivuuden arviointi

Vastuuministeriöt valtiovarainministeriö ja valtioneuvoston kanslia
Valtion vuokrajärjestelmän toimivuuden arviointi
Päättynyt
Deloitte & Touche Oy